Sąd Rejonowy w Garwolinie


      Rejestry, ewidencje oraz archiwa prowadzone w Sądzie Rejonowym w Garwolinie prowadzone są na podstawie:

      Urządzenia ewidencyjne służą do rejestrowania czynności sądu, kontrolowania biegu spraw, sporządzania sprawozdań statystycznych oraz stanowią podstawę do oznaczania, układu i przechowywania akt. W sądach prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:repertoria

  • repertoria
  • wykazy
  • kartoteki (zbiory kart)
  • zbiory wokand
  • księgi pomocnicze
     

W wydziałach Sądu Rejonowego w Garwolinie prowadzi się następujące repertoria:

I Wydział Cywilny:

 

„C” - dla wszczętych przed tym sądem na skutek pozwu lub skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego spraw cywilnych rozpoznawanych w procesie;

„Ns” – dla spraw cywilnych rozpoznawanych w trybie postępowania nieprocesowego;

„Nc” - dla spraw wszczętych przed tym sądem w postępowaniu nakazowym i upominawczym;

„Co” – dla innych spraw cywilnych rozpoznawanych według przepisów o procesie i o sądzie polubownym, a w szczególności dla spraw o odtworzenie akt, spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, spraw rejestracji protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów lub dla sądu właściwego, lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa oraz ze skargi o wznowienie postępowania;

 

II Wydział Karny:

 

„K” - dla spraw, w których do sądu rejonowego wniesiono akt oskarżenia lub pismo zastępujące akt oskarżenia, dla spraw w przedmiocie wydania wyroku łącznego, wniosków prokuratorskich o umorzenie postępowania wobec stwierdzenia niepoczytalności u podejrzanego oraz wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego;

„Ks” - dla spraw o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, w których wniesiono do sądu akt oskarżenia lub pismo zastępujące akt oskarżenia;

„Ko” - dla pism i czynności sądowych w sprawach karnych, nie podlegających wpisowi do innych urządzeń ewidencyjnych, a dotyczących m.in.: udzielenia pomocy sądowej, wznowienia postępowania, zatarcia skazania, prośby o ułaskawienia, wyłączenia sędziego;

"Ko1/Ko2” - dla spraw z szeroko rozumianego nadzoru sprawowanego przez nad postępowaniem przygotowawczym w sprawach karnych.

 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich (sąd rodzinny):

 

„RC” - dla wszczętych przed sądem rodzinnym spraw cywilnych rozpoznawanych w trybie postępowania procesowego;

„RNs” - dla spraw podlegających rozpoznaniu przez sąd rodzinny w postępowaniu nieprocesowym, w tym również dotyczących poddania obowiązkowi leczenia osób uzależnionych od alkoholu;

„RCo” - dla innych spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego rozpoznawanych według przepisów o procesie, dla spraw o odtworzenie akt, dla spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym oraz dla rejestracji protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów, bądź sądu właściwego, lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa;

„RCps” - dla spraw pomocy sądowej z zakresu postępowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich.

 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych:

 

„Rep Kw” – repertorium ksiąg wieczystych;

„Rep Zed” – repertorium dokumentów;

„Rep Ar” – repertorium archiwum.

 

      Zawarte w urządzeniach ewidencyjnych dane udostępniane są na potrzeby toczącego się postępowania oraz na żądanie uprawnionych osób. Dostęp do akt sądowych regulują przepisy:

Metadane

Data publikacji : 15.09.2004
Data modyfikacji : 23.01.2012
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Garwolinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marek Mikulski
Osoba modyfikująca informację:
Marek Mikulski

Opcje strony

do góry