Sąd Rejonowy w Garwolinie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Sąd Rejonowy w Garwolinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Sądu Rejonowego w Garwolinie.

Data publikacji strony internetowej: 2007-01-19. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ostatnia aktualizacja poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 31 marca 2023 r

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Mikulski, marek.mikulski@garwolin.sr.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 25 684 17 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście do budynku sądu i przejścia przez obszary kontroli są dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami - osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mogą korzystać z platformy umożliwiającej wejście do budynku.

W strefie ochrony wygrodzonej barierkami znajduje się bramka do wykrywania metali oraz skaner RTG do prześwietlania bagaży. Po przeprowadzeniu kontroli w strefie bezpieczeństwa przez pracowników ochrony interesanci udają się do miejsc przeznaczenia (BOI, sale rozpraw, sekretariaty wydziałów) windą,  korytarzami lub/i schodami wewnętrznymi.             

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku Sądu - osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mają dostęp do BOI, sal rozpraw  usytuowanych na parterze budynku. Na pół piętrze budynku znajduje się Wydział Ksiąg Wieczystych. Na I piętrze znajduje się także toaleta dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Na I i II piętrze budynku usytuowane są: sekretariat Wydziału Cywilnego, Karnego, Rodzinny, Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący  Oddział Administracyjny i Oddział Finansowy. Dostęp do pomieszczeń możliwy jest przy pomocy widny.

 

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach 
    indukcyjnych.

W Sądzie Rejonowym w Garwolinie  nie ma natomiast możliwości korzystania z  informacji głosowych. W  budynku Sądu znajduje się przenośna pętla indukcyjna, oznaczenia w alfabecie Braille'a na powierzchniach ścian obok drzwi do: sekretariatów, sal rozpraw, BOI na poręczach schodów oraz przy drzwiach windy na poszczególnych piętrach.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Bezpośrednio przed wejściem do budynku Sądu są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Stosownie do przepisu  art. 20a Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U.2019.1172 ze zm.) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków Sądu Rejonowego w Garwolinie. Powyższe uprawnienie nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

6.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Sądzie Rejonowym w Garwolinie jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM) online poprzez link znajdujący się na stronie garwolin.sr.gov.pl: https://tlumacz.migam.org/sad_rejonowy_garwolin Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu i jest bezpłatna.

Aplikacje mobilne

Podmiot publiczny nie udostępnia aplikacji mobilnej

do góry